Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych

Wobec brzmienia art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy Pana/Panią, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły znajdzie Pan/Pani poniżej.

Współadministratorzy danych
osobowych

Następujące organizacje, wchodzące w skład podmiotów Grupy AP7, wspólnie są administratorami Pana/Pani danych osobowych:1. AP7 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Kraków);
2. AP7 Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Blich 3/4, 31-502 Kraków);dalej zwani „Współadministratorami”.

Wspólne uzgodnienia między
Współadministratorami

W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami zostały uzgodnione zakresy odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO. AP7 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz AP7 Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie są odpowiedzialne za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego. AP7 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest odpowiedzialny za umożliwienie Panu/Pani wykonanie Pana/Pani praw. Niezależnie od powyższego, ma Pan/Pani prawo do wykonywania przysługujących Panu/Pani praw wobec Współadministratorów. W takim przypadku Pana/Pani żądanie zostanie przekazane do AP7 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który to podmiot jest odpowiedzialny za realizację żądania.

Punkt kontaktowy

Umowa o współadministrowanie określa wspólny punkt kontaktowy, za pomocą którego może Pan/Pani skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: rodo@ap7.pl lub pisemnie na adres siedziby AP7 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: ul. Staromostowa 4/1, 30-506 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania
danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w tym w szczególności umów pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, umów pośrednictwa w najmie nieruchomości, umów o zarządzanie nieruchomością, a także w celach świadczenia usług doradczych w zakresie pośrednictwa finansowego, ekonomicznego oraz rzeczoznawstwa, a także w zakresie usług finansowych przez podmioty Grupy AP7 (dalej „usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”), są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zainteresowania ofertą podmiotów Grupy AP7, a także na podstawie zawartej przez Pana/Pani umowy z podmiotami Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO).Pana/Pani dane osobowe są również przetwarzane w celach analitycznych, tj. w zakresie doboru usług dla potrzeb klientów podmiotów Grupy AP7, optymalizacji usług, optymalizacji procesów obsługi klienta na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Pana/Pani dane osobowe są ponadto przetwarzane w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Oprócz powyższego, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co również jest prawnie uzasadnionym interesem podmiotów Grupy AP7 (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Informujemy również, iż Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych na podstawie uprzednio wyrażonych zgód, które pozostają ważne bez potrzeby ich odnawiania (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom Grupy AP7, jak również Członkom Sieci Partnerskiej AP7, Pośrednikom Sieci Partnerskiej AP7, a także innym podmiotom związanym z Grupą AP7 na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów współpracy, a nadto grupie Zaufanych Partnerów Grupy AP7 na podstawie właściwych i zgodnych z obowiązującym prawem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Informujemy, iż wszelkie podmioty przetwarzające Pana/Pani dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych Grupy AP7, z której treścią może się Pan/Pani w każdej chwili zapoznać w Punkcie kontaktowym.Pana/Pani dane osobowe nigdy nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw
trzecich lub organizacji
międzynarodowych

Informujemy, iż jako Współadministratorzy nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informujemy, iż dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej zostały zabezpieczone zgodnie ze standardem wynikającym z RODO, a dostawcą usług komunikacji elektronicznej dla podmiotów Grupy AP7 jest podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej. Jednocześnie informujemy o istniejącym ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu, a także usług komunikacji elektronicznej świadczonych przez podmioty mające siedzibę poza Polską, Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe pozyskane w celu świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił Pana/Pani ostatni kontakt z podmiotami Grupy AP7. Pana/Pani dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości lub umowy pośrednictwa najmu nieruchomości lub innych umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy.Pana/Pani dane osobowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług podmiotów Grupy AP7 do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pan/Pani zgodę, jeśli te dane były przetwarzane na podstawie zgody marketingowej, lub jeśli Współadministratorzy ustalą, iż dane te się zdezaktualizowały.

Pana/Pani prawa

Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani:1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem dane osobowe dotyczące Pana/Pani są nieprawidłowe lub są przetwarzane bez podstawy prawnej, lub na czas ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przeniesienia danych osobowych;
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.Szczegóły dotyczące możliwości i sposobu wykonania swoich praw otrzyma Pan/Pani po uprzednim kontakcie z Punktem kontaktowym.

Informacja o dobrowolności
podania danych osobowych

Informujemy, iż podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego wykonania i świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez podmioty Grupy AP7.